Fortunaskolens Fritidstilbud

Fortunaskolens Fritidstilbud

Fortunaskolens Fritidstilbud

I Fortunaskolens fritidstilbud tilstræber vi at tilbyde gode rammer for alle børn og unge i distriktet med det formål bevidst at fremme børn og unges trivsel og læring.

Selvom samarbejdet er tæt mellem skole og fritid, skal skolens børn og unge kunne mærke forskel.

Man kan finde SFO-er på alle skolematrikler i Fortuna skolen.

Vi arbejder sammen med skoledelen om at:

  • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Mindske betydningen af sociale baggrund i forhold til faglige resultater.
  • Styrke trivslen for børn og unge.


Børn udvikler sig og lærer i aktivt samspil med omverdenen, hvorved de tilegner sig viden, færdigheder, normer, holdninger, sociale adfærds- og handlemåder. Læringen sker, når barnet/den unge erkender og opnår nye erfaringer, som bygges på allerede erhvervede. Barnet bruger sine sanser og krop, imiterer og gentager i læreprocessen.

Barnet/ de unge lærer i uformelle og formelle sammenhænge. Den formelle læring er kendetegnet ved at være bevidst pædagogisk tilrettelagt, hvor den uformelle læring er indlejret i legen, i samværet med andre børn og voksne.

For at sikre sammenhæng i barnets liv og sikre gode overgange fra børnehave til Førskole, SFO/skole, er der ligeledes et tæt samarbejde mellem SFO’er/skole og daginstitutionerne om førskolebørnene.

På samme måde er der etableret en gradvis overgang mellem SFO og klub.